Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in BrabantBeleidsplan van de Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren 2015-2025

Als leden van de gemeente van Jezus Christus hebben wij de roeping plaatselijk en wereldwijd gestalte te geven aan de boodschap van het Evangelie door het licht in de wereld

en het zout der aarde te zijn (Mattheus 5 vs. 13 en 14)

Deze missie luidt samengevat:

 • Het      verkondigen van het Evangelie in woord en daad aan deze en volgende      generaties.

Om hieraan gestalte te geven worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Dienstbaar
 • Gastvrij
 • Open
 • Laagdrempelig
 • Toegankelijk
 • Betrokken
 • Pluriform

Qua uitvoering is gekozen voor een kleinschalig werkplan.

Naast de zondagse erediensten, het leerhuis en het pastoraat staan de kerkenraad de volgende onderwerpen voor ogen:

 • hernieuwde      aandacht voor doop-, belijdende en gastleden

- de kerkenraadsleden brengen korte bezoeken aan de leden zoals vermeld in de betreffende registers; deze bezoeken dragen het karakter van open ontmoeting met aandacht voor de kerkelijke gemeente

 • aandacht      voor de jeugd

- in samenspraak met de r.k.-parochie meer aandacht en inhoud geven aan het kerkelijk gebeuren in het dorp. Hiervoor wordt contact opgenomen met het parochiebestuur en de directie c.q. het bestuur van de plaatselijke basisschool. Concreet betekent het dat volgens een op te stellen rooster de klassen van de school bij toerbeurt een bezoek brengen aan de kerken en daar uitleg ontvangen over het kerkelijk gebeuren in zijn algemeenheid en in het bijzonder over symbolen en rituelen.

- uitvoering geven aan een maandelijkse en op feestdagen oecumenisch opgezette kindernevendienst in beide kerken

 • openstellen      van het kerkgebouw

- het kerkgebouw wordt op de 2 e zaterdag van de maand (mei t/m augustus) opengesteld voor het publiek. Vrijwilligers verzorgen van 15.00-17.00 uur een korte rondleiding. Om vijf uur wordt de openstelling afgesloten met een vesper. Tevens zullen de mogelijkheden worden onderzocht om aansluiting te vinden bij de landelijke Open Monumentendag.

 - onder verantwoordelijkheid van kerkenraad en in samenspraak met de r.k.-parochie uitvoering geven aan een Taize-viering in beide kerken.

 

Vastgesteld op 31 juli 2015