Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in BrabantPrivacy statement Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren

Secretariaat:  

Postbus 19  

5268 ZG Helvoirt   

Site: www.pkn-helvoirt-haaren.nl 

Goedgekeurd in kerkenraadsvergadering van de PG Helvoirt-Haaren dd. 17 juli 2018                                               1.ALGEMEEN   

Over deze privacyverklaring   

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.   

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.   

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten   

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.   

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconiën bezitten rechtspersoonlijkheid.   

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens   

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.   

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk     

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:   

Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren  

Postbus 19, 5268 ZG Helvoirt   

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:   

1.Het recht op dataportabiliteit.   Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.  

2.Het recht op vergetelheid.   Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.  

3.Recht op inzage.   Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.  

4.Recht op rectificatie en aanvulling.   Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.  

5.Het recht op beperking van de verwerking:   Het recht om minder gegevens te laten verwerken.  

6.Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.   Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.  

7.Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  

8.Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.     

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.[1]   

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.[2]     

1.VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE   

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is   

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren verzamelt geen gegevens via de website, er worden gegevens verzameld die door u zelf, of door uw ouders/verzorgers op de een of andere manier zijn opgegeven. Deze gegevens worden verwerkt in ons ledenadministratiesysteem (Landelijk Leden Registratie Systeem van de Protestantse Kerk in Nederland)   

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:   

- Het afhandelen van uw giften   

- Verzenden van Kerknieuws   

- U te kunnen bellen of e-mailen wanneer u ons iets heeft gevraagd, wanneer wij iets voor u willen doen, wanneer wij u willen benaderen voor een project, willen uitnodigen voor een activiteit, willen uitnodigen om op een vacature te reageren,     

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.   

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:   

LRP – landelijke ledenadministratie   

Microsoft Office programma’s als Excel en Word   

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om gegevens van u op te slaan en te bewaren.   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te doen corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.         

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar PG Helvoirt-Haaren, Postbus 19, 5268 ZG Helvoirt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Na verwerking van uw verzoek wordt de kopie pasfoto vernietigd.   

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   

De Protestantse Gemeente te Helvoirt-Haaren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de kerkenraad (Postbus 19, 5268 ZG Helvoirt)